×

MISTERIO DEL BAUTISMO

THE SACRAMENT OF BAPTISM

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Oficio Pre-Bautismal

Order Before Holy Baptism

ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ( Amén. ) (3 veces)

In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. ( Amen. ) (3)

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. ( Ἀμήν. ) (3)

Bendito sea nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

Blessed is our God always, now and ever and to the ages of ages.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

En Tu nombre, Señor, Dios de Verdad, y en nombre de Tu Hijo Único y de Tu Espíritu Santo, impongo mis manos sobre tu siervo (Nombre) que ha sido hecho digno de recurrir a tu nombre y de refugiarse bajo la sombra de tus alas. Aleja de él el antiguo error y llénalo de fe en Ti, de esperanza y de caridad, para que sepa que Tú eres el Único Dios Verdadero con Tu Hijo Único y Tu Espíritu Santo. Haz que siga el camino de tus mandamientos y haga todo lo que te agrada, porque quien los cumple tiene la vida. Inscríbelo en el libro de la vida, agrégalo al rebaño de tu herencia; que sea glorificado en él tu nombre santo y el de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesús Cristo y el de tu Espíritu, que da la vida. Que tus ojos lo miren siempre con piedad y que tus oídos escuchen la voz de su plegaria. Haz lo alegrarse de las obras de sus manos y de toda su descendencia, para que Te alabe, adorando y glorificando Tu Santísimo y Altísimo nombre, durante todos los días de su vida.

In Your Name, O Lord God of Truth, and in the Name of Your Only-Begotten Son, and of Your Holy Spirit, I lay my hand upon this Your servant (Name), who has been accounted worthy to flee unto Your Holy Name and to be sheltered under the shadow of Your wings. Remove far from him (her) that ancient error, and fill him (her) I with faith and hope and love that is in You, that he (she) may know that You alone are the True God, and Your Only-Begotten Son, our Lord Jesus Christ, and Your Holy Spirit. Grant him (her) to walk in Your commandments, and to observe those things that are acceptable before You; for if a man does such he shall find life in them. Inscribe him (her) in Your Book of Life, and unite him (her) to the flock of Your inheritance. Let Your Holy Name be glorified in him (her) and that of Your well-beloved Son, our Lord Jesus Christ, and of Your Life-creating Spirit. Let Your eyes look over him (her) in mercy, and Your ears be ever attentive unto the voice of his (her) prayer. Let him (her) ever rejoice in the works of his (her) hands, and in all his (her) generation, that he (she) may give thanks to You, worshipping and glorifying Your great and Most High Name, and may ever praise You all the days of his (her) life.

Ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου, Κύριε, ὁ Θεὸς τῆς ἀληθείας, καὶ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, ἐπιτίθημι τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὸν δοῦλον (τὴν δούλην) σου (τόνδε) (τήνδε) τὸν καταξιωθέντα (τὴν καταξιωθεῖσαν) καταφυγεῖν ἐπὶ τὸ ἅγιον ὄνομά σου, καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σου διαφυλαχθῆναι. Ἀπόστησον ἀπʼ αὐτοῦ (αὐτὴν) τὴν παλαιὰν ἐκείνην πλάνην, καὶ ἔμπλησον αὐτὸν (αὐτὴν) τῆς εἰς σὲ πίστεως καὶ ἐλπίδος καὶ ἀγάπης, ἵνα γνῶ ὅτι σὺ εἶ Θεὸς μόνος, Θεὸς ἀληθινός, καὶ ὁ μονογενής σου Υἱός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ τὸ Ἅγιόν σου Πνεῦμα. Δὸς αὐτῷ (αὐτῇ) ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς σου πορευθῆναι, καὶ τὰ ἀρεστά σοι φυλάξαι· ὅτι ἐὰν ποιήσῃ αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Γράψον αὐτὸν (αὐτὴν) ἐν βίβλῳ ζωῆς σου καὶ ἔνωσον αὐτὸν (αὐτὴν) τῇ ποίμνῃ τῆς κληρονομίας σου· δοξασθήτω τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ἐπʼ αὐτῷ (αὐτῇ) καὶ τοῦ ἀγαπητοῦ σου Υἱοῦ, Κυρίου δὲ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ ζωοποιοῦ σου Πνεύματος. Ἔστωσαν οἱ ὀφθαλμοί σου ἀτενίζοντες εἰς αὐτὸν (αὐτὴν) ἐν ἐλέει διαπαντός, καὶ τὰ ὦτά σου τοῦ ἀκούειν τῆς φωνῆς τῆς δεήσεως αὐτοῦ (αὐτῆς). Εὔφρανον αὐτὸν (αὐτὴν) ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ (αὐτῆς), καὶ ἐν παντὶ τῷ γένει αὐτοῦ (αὐτῆς)· Ἵνα ἐξομολογήσηταί σοι, προσκυνῶν (προσκυνοῦσα) καὶ δοξάζων (δοξάζουσα) τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα καὶ ὕψιστον, καὶ αἰνέσῃ σε διαπαντὸς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ (αὐτῆς).

Pues a Ti Te alaban todas las legiones de los cielos y Te glorifican, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

For all the Powers of Heaven praise You, and Yours is the Glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Σὲ γὰρ ὑμνεῖ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

PRIMER EXORCISMO

FIRST EXORCISM

ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ Αʹ

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

El Señor te ordena, oh Demonio, el Señor que vino al mundo y habitó en medio de los hombres para destruir tu tiranía y librarlos de ella; Él, que, cuando estaba en la Cruz, triunfó de las fuerzas enemigas, dejando el sol de dar su luz temblando la tierra y resucitando los cuerpos de los santos. Él, que, con su muerte, venció la muerte y aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, a ti, oh demonio. Te conjuro por Aquél que caminó por las olas del mar como por tierra firme, que ordena el desenlace de los vientos, cuya mirada derrumba los abismos y cuya ira hace temblar las montañas. Es Él quien en este momento te ordena, por nuestro intermedio, que salgas, temas, te alejes de esta criatura y que nunca más te atrevas a ocultarte en ella ni ir a su encuentro, ni influenciaría, sea en horas de la noche o del día, por la mañana o al mediodía. Vuélvete al infierno hasta el día del gran Juicio. Teme a Dios, que está sentado sobre los Querubines, que mira los abismos y ante Quien estremecen los Ángeles, los Arcángeles, los Apóstoles, los Tronos, las Dominaciones, los Principados, las Legiones, las Potestades, los Querubines de muchos ojos y los Serafines de seis alas; ante Quien tiemblan el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe. Sal y apártate del soldado recién elegido y signado con el sello de Cristo nuestro Dios. Es por El mismo que yo te conjuro, por el que va sobre las alas de los vientos y hace de las llamas de fuego sus mensajeros, a ti y todo tu poder y todos tus ángeles, pues es glorificado el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

The Lord rebukes you, O devil, He that came into the world and made His dwelling among men, that He might cast down your tyranny, and deliver men; He that upon the Tree triumphed over the opposing powers, when the sun was darkened, and the earth was shaken, and the tombs were opened, and the bodies of the Saints arose; He that by death destroyed Death, and overcame him that held the might of death, that is, even you, O devil. I adjure you by the Living God, Who has shown forth the Tree of Life, and posted the Cherubim, and the flaming sword that turns about to guard this: be rebuked, and depart, for I forbid you, through Him that walks on the waves of the sea as upon the dry land, Who forbade the storm of the winds, Whose glance dries up the deep, and Whose threatenings melt the mountains; for it is He Himself that now forbids you through us. Be afraid, and depart, and absent yourself from this creature, and come not back, neither hide yourself in him (her), nor encounter him (her), nor influence him (her) either by night or by day, nor in the morning or at noon; but get you hence to your own Tartarus, until the appointed day of Judgment. Fear God, Who sits on the throne of the Cherubim, and looks upon the depths, before Whom tremble Angels, Archangels, Thrones, Principalities, Authorities, Powers, the many-eyed Cherubim, and the six-winged Seraphim; Whom Heaven and earth fear, the sea, and all that live therein. Come forth, and depart from the sealed and newly-enlisted soldier of Christ our God; for I adjure you by Him that rides upon the wings of the winds, Who makes His Angels spirits and His Ministers a flame of fire. Come forth, and from this creature which He fashioned depart with all your power and might; for glorified is the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Ἐπιτιμᾷ σοι Κύριος, Διάβολε, ὁ παραγενόμενος εἰς τὸν κόσμον καὶ κατασκηνώσας ἐν ἀνθρώποις, ἵνα τὴν σὴν καθέλῃ τυραννίδα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐξέληται· ὃς ἐπὶ ξύλου τὰς ἀντικειμένας δυνάμεις ἐθριάμβευσεν, ἡλίου σκοτισθέντος καὶ γῆς σαλευομένης, καὶ μνημάτων ἀνοιγομένων, καὶ σωμάτων Ἁγίων ἀνισταμένων· ὃς ἔλυσε θανάτῳ τὸν θάνατον, καὶ κατήργησε τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τουτέστι, σὲ τὸν Διάβολον. Ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ, τοῦ δείξαντος τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τάξαντος τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φρουρεῖν αὐτό. Ἐπιτιμήθητι καὶ ἀναχώρησον· κατʼ ἐκείνου γάρ σε ὁρκίζω τοῦ περιπατήσαντος, ὡς ἐπὶ ξηρᾶς, ἐπὶ νῶτα θαλάσσης, καὶ ἐπιτιμήσαντος τῇ λαίλαπι τῶν ἀνέμων· οὗ τὸ βλέμμα ξηραίνει ἀβύσσους καὶ ἡ ἀπειλὴ τήκει ὄρη. Αὐτὸς γὰρ καὶ νῦν ἐπιτάσσει σοι διʼ ἡμῶν· Φοβήθητι, ἔξελθε, καὶ ὑπαναχώρησον ἀπὸ τοῦ πλάσματος τούτου, καὶ μὴ ὑποστρέψῃς, μηδὲ ὑποκρυβῇς ἐν αὐτῷ, μηδὲ συναντήσῃς αὐτῷ ἢ ἐνεργήσῃς, μὴ ἐν νυκτί, μὴ ἐν ἡμέρᾳ ἢ ὤρᾳ ἢ ἐν μεσημβρίᾳ· ἀλλʼ ἄπελθε εἰς τὸν ἴδιον τάρταρον, ἕως τῆς ἡτοιμασμένης μεγάλης ἡμέρας τῆς κρίσεως. Φοβήθητι τὸν Θεὸν τὸν καθήμενον ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐπιβλέποντα ἀβύσσους· ὃν τρέμουσιν Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Ἀρχαί, Ἐξουσίαι, Δυνάμεις, τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ· ὃν τρέμει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἡ θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. Ἔξελθε καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ σφραγισθέντος νεολέκτου στρατιώτου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· κατʼ ἐκείνου γάρ σε ὁρκίζω, τοῦ περιπατοῦντος ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, τοῦ ποιοῦντος τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον. Ἔξελθε καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ πλάσματος τούτου σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου. Ὅτι δεδόξασται τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SEGUNDO EXORCISMO

SECOND EXORCISM

ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ Βʹ

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

El Dios Santo, temible y glorioso, que es inescrutable en todas sus obras e incomprensible en todo su poder, que te ha destinado, oh demonio, a la angustia del suplicio eterno, te ordena, por medio de nosotros sus indignos ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, nuestro verdadero Dios, que te alejes, tú y todo el poder que te acompaña. Te conjuro, espíritu maligno, impuro, perverso y extraño con la autoridad de Jesús Cristo, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra y que dijo al demonio sordo mudo: "Sal de este hombre y no habites más en él." Aléjate y reconoce que tu poder es nulo, ya que no puede dominar ni a las jaurías. Recuerda a Aquel que te ordenó, conforme a tu pedido, entrar en la manada de cerdos. Teme a Dios, por cuyo mandato la tierra ha sido estabilizada en medio de las aguas; Quien creó los cielos, levantó las montañas y extendió las planicies; Quien ha puesto la arena como limite de los mares y ha trazado rutas seguras sobre las profundas aguas; Quien toca a los montes y los hace humear y se reviste de luz como de un manto, y ha extendido los cielos como una tienda de campaña y ha cubierto de agua su parte superior Quien ha fundado la tierra sobre sus bases y no se desnivelará jamás; Quien llama las aguas de los mares y las vierte sobre la tierra. Sal y aléjate del que se prepara en este momento para la santa iluminación. Te conjuro por la Pasión salvadora de Nuestro Señor Jesús Cristo, por su Cuerpo Purísimo y por su Sangre Preciosa, por su temible segunda venida (parusía), porque vendrá sin duda a juzgar a toda la tierra y te castigará a ti y a las fuerzas que te apoyan con el fuego del infierno, precipitándote a las tinieblas exteriores, donde los gusanos carcomen sin cesar y donde el fuego nunca se extingue, porque el poder es de Cristo, nuestro Dios, y del Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

God, the Holy, the Terrible, and the Glorious, Who concerning all His works and strength is incomprehensible and unsearchable, Who Himself has ordained for you O devil, the retribution of eternal torment, through us, His unworthy servants, commands you, and all your cooperating might to go forth from him (her) that is newly sealed in the Name of our Lord God and Savior Christ. Therefore, you all evil, unclean, abominable, loathsome and alien spirit, I adjure you by the power of Jesus Christ, Who has all authority in Heaven and on earth, Who says to the deaf and dumb demon, “Get out of the man, and enter no more into him.” Depart, know the vainness of your might, which had not power even over the swine! Remember Him Who bade you, at your request, to enter into the herd of swine. Fear God, at Whose command the earth was established upon the waters; Who has founded the Heavens, and fixed the mountains with a line, and the valleys with a measure; Who has placed the sand for a boundary to the sea, and made safe paths through the waters; Who touched the mountains and they smoked; Who clothed Himself with Light as with a garment; Who has stretched out the Heavens as with a curtain; Who covers His upper rooms with waters; Who has founded the earth on her firm foundations, so that it shall not be moved forever; Who calls up the waters of the seas, and sprinkles it on the face of the earth. Come out! Depart from him (her) who is now being made ready for Holy Illumination; I adjure you by the saving Passion of our Lord Jesus Christ, by His Precious Blood and All-Pure Body, and by His terrible Coming Again for He shall come and not tarry, to judge all the earth, and shall punish you and your cooperating might in the Gehenna of fire, consigning you to the outer darkness where the worm dies not and the fire is not quenched; for of Christ is the Might, with the Father and the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Ὁ Θεός, ὁ ἅγιος, ὁ φοβερὸς καὶ ἔνδοξος, ὁ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις καὶ τῇ ἰσχύι αὐτοῦ ἀκατάληπτος καὶ ἀνεξιχνίαστος ὑπάρχων αὐτὸς ὁ προορίσας σοι, Διάβολε, τῆς αἰωνίου κολάσεως τὴν τιμωρίαν, διʼ ἡμῶν τῶν ἀχρείων αὐτοῦ δούλων κελεύει σοι, καὶ πάσῃ τῇ συνεργῷ σου δυνάμει, ἀποστῆναι ἀπὸ τοῦ νεωστὶ σφραγισθέντος ἐπʼ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Ὁρκίζω σε οὖν, παμπόνηρον καὶ ἀκάθαρτον καὶ μιαρὸν καὶ ἐβδελυγμένον καὶ ἀλλότριον πνεῦμα, κατὰ τῆς δυνάμεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ πᾶσαν ἐξουσίαν ἔχοντος ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, τοῦ εἰπόντος τῷ κωφῷ καὶ ἀλάλῳ δαίμονι· Ἔξελθε ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Ἀναχώρησον, γνώρισον τὴν σὴν ματαίαν δύναμιν, τὴν μηδὲ χοίρων ἐξουσίαν ἔχουσαν. Ὑπομνήσθητι τοῦ ἐπιτάξαντός σοι, κατὰ τὴν σὴν αἴτησιν, εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων εἰσελθεῖν. Φοβήθητι τὸν Θεόν, οὗ τῷ προστάγματι ἡ γῆ καθʼ ὑδάτων ἐστήρικται· τὸν κτίσαντα τὸν οὐρανόν, καὶ στήσαντα τὰ ὅρη σταθμῷ, καὶ τὰς νάπας ζυγῷ, καὶ θέντα ἄμμον θαλάσσῃ ὅριον, καὶ ἐν ὕδατι σφοδρῷ τρίβον ἀσφαλῆ· τὸν ἁπτόμενον τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται· τὸν ἀναβαλλόμενον φῶς ὡς ἱμάτιον· τὸν ἐκτείνοντα τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν· τὸν στεγάζοντα ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ· τὸν θεμελιοῦντα τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς· οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· τὸν προσκαλούμενον τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέοντα αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. Ἔξελθε, καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸ ἅγιον φώτισμα εὐτρεπιζομένου (εὐτρεπιζομένης). Ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ σωτηριώδους πάθους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ τιμίου αὐτοῦ Σώματος καὶ Αἵματος, καὶ κατὰ τῆς ἐλεύσεως αὐτοῦ τῆς φοβερᾶς. Ἥξει γάρ, καὶ οὐ χρονιεῖ, κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ σὲ καὶ τὴν συνεργόν σου δύναμιν, κολάσει εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός, παραδοὺς εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ σκώληξ ὁ ἀκοίμητος, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. Ὅτι τὸ κράτος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

TERCER EXORCISMO

THIRD EXORCISM

ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ Γʹ

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Señor del Universo, Dios del pueblo fiel, que curas toda enfermedad y dolor, mira a tu siervo (nombre), pruébalo, examínalo y aleja de él toda acción diabólica. Purifica la obra de tus manos, empleando tu eficaz operación, y abate a Satanás bajo sus pies y otórgale la victoria sobre los espíritus impuros, a fin de que amparado por tu misericordia sea digno de tus Misterios celestiales e inmortales y Te glorifique, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

O Lord of Sabaoth, the God of Israel, Who heals every sickness and every wound, Look down upon this Your servant (Name); search out and try him (her), driving away from him (her) every operation of the devil. Rebuke the unclean spirits and expel them, cleansing the work of Your hands; and, using Your trenchant energy, beat down Satan under his (her) feet, giving him (her) victory over him, and over his unclean spirits; so that, obtaining the mercy that comes from You, he (she) may be accounted worthy of Your Immortal and Heavenly Mysteries, and may send up all glory to You, to Father, and to Son, and to Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Κύριε Σαβαώθ, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἰώμενος πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν δοῦλον (δούλην) σου, ἐκζήτησον, ἐξερεύνησον, καὶ ἀπέλασον ἀπʼ αὐτοῦ (αὐτῆς) πάντα τὰ ἐνεργήματα τοῦ Διαβόλου. Ἐπιτίμησον τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ δίωξον αὐτά, καὶ καθάρισον τὸ ἔργον τῶν χειρῶν σου, καί, τῇ ὀξείᾳ σου χρησάμενος ἐνεργείᾳ, σύντριψον τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ (αὐτῆς) ἐν τάχει, καὶ δὸς αὐτῷ (αὐτῇ) νίκας κατʼ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀκαθάρτων αὐτοῦ πνευμάτων· ὅπως, τοῦ παρὰ σοῦ ἐλέους τυγχάνων (τυγχάνουσα), καταξιωθῇ τῶν ἀθανάτων καὶ ἐπουρανίων σου μυστηρίων, καὶ δόξαν σοι ἀναπέμψῃ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Oración (Cuarto Exorcismo)

Prayer

ΕΥΧΗ

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Soberano Señor, que has creado al hombre a tu imagen y semejanza, que le has dado el poder de llegar a la vida eterna y que no lo abandonaste, después que cayó en pecado, sino que procuraste la salvación del mundo por la Encarnación de Tu Cristo; Tú Señor, después que hayas librado de la esclavitud a tu criatura, recíbelo en tu Reino celestial. Abre los ojos de su inteligencia para que la luz de tu Evangelio pueda brillar en él. Haz que durante la vida lo acompañe un Ángel de luz, que lo libre de todos los engaños del enemigo, del encuentro con el mal, del demonio del mediodía y de las ilusiones perversas.

You, the Existing Sovereign Master and Lord, Who made man after Your own image and likeness and gave to him power of eternal life; and when he had fallen through sin did not disdain him, but did provide for him through the Incarnation of Your Christ, the salvation of the world. Redeeming this Your creature from the yoke of the Enemy, receive him (her) into Your heavenly Kingdom. Open the eyes of his (her) understanding, so that the Illumination of Your Gospel may dawn upon him (her). Yoke unto his (her) life a shining Angel to deliver him (her) from every plot directed against him (her) by the Adversary, from encounter with evil, from the noon-day demon, and from evil dreams

Ὁ Ὧν, Δέσποτα Κύριε, ὁ ποιήσας τὸν ἄνθρωπον κατʼ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν, καὶ δοὺς αὐτῷ ἐξουσίαν ζωῆς αἰωνίου· εἶτα ἐκπεσόντα διὰ τῆς ἁμαρτίας μὴ παριδών· ἀλλʼ οἰκονομήσας διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ σου τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου· Αὐτὸς καὶ τὸ πλάσμα σου τοῦτο, λυτρωσάμενος ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, πρόσδεξαι εἰς τὴν βασιλείαν σου τὴν ἐπουράνιον. Διανοιξον αὐτοῦ (αὐτῆς) τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας, εἰς τὸ αὐγάσαι ἐν αὐτῷ (αὐτῇ) τὸν φωτισμὸν τοῦ Εὐαγγελίου σου. Σύζευξον τῇ ζωῇ αὐτοῦ (αὐτῆς) Ἄγγελον φωτεινόν, ῥυόμενον αὐτὸν (αὐτὴν) ἀπὸ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου, ἀπὸ συναντήματος πονηροῦ, ἀπὸ δαιμονίου μεσημβρινοῦ, ἀπὸ φαντασμάτων πονηρῶν.

Aparta de él (ella) todo espíritu malo e impuro, escondido y oculto en su corazón. (3 veces)

Drive out from him (her) every evil and unclean spirit, hiding and lurking in his (her) heart.” (3)

Ἐξέλασον ἀπʼ αὐτοῦ (αὐτῆς) πᾶν πονηρὸν καὶ ἀκάθαρτον πνεῦμα, κεκρυμμένον καὶ ἐμφωλεῦον αὐτοῦ (αὐτῆς) τῇ καρδίᾳ. (3)

El espíritu del error, de la maldad, de la idolatría y de la concupiscencia, el espíritu de la mentira y de toda impureza inspirada por la acción diabólica. Haz de él una oveja racional del santo rebaño de Tu Cristo, un miembro honorable de Tu Iglesia, un vaso de santidad, un hijo de la luz y heredero de tu Reino, para que, después de vivir según tus mandamientos, y de haber conservado intacta tu señal y su vestidura sin mancha, reciba la felicidad de tus santos en Tu Reino.

The spirit of error, the spirit of evil, the spirit of idolatry and of all covetousness that works according to the teaching of the devil. Make him (her) a reason-endowed sheep of the holy Flock of Your Christ, and honorable member of Your Church, a hallowed vessel, a child of Light, and heir of Your Kingdom. So that, having ordered his (her) life according to Your commandments, and having guarded the Seal and kept it unbroken, and having preserved his (her) garment undefiled, he (she) may attain unto the blessedness of the Saints of Your Kingdom.

Πνεῦμα πλάνης, πνεῦμα πονηρίας, πνεῦμα εἰδωλολατρίας καὶ πάσης πλεονεξίας· πνεῦμα ψεύδους καὶ πάσης ἀκαθαρσίας, τῆς ἐνεργούμενης κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Διαβόλου. Καὶ ποίησον αὐτὸν (αὐτὴν) πρόβατον λογικὸν τῆς ἁγίας ποίμνης τοῦ Χριστοῦ σου, μέλος τίμιον τῆς Ἐκκλησίας σου, σκεῦος ἠγιασμένον, υἱὸν (θυγατέρα) φωτὸς καὶ κληρονόμον τῆς βασιλείας σου· ἵνα, κατὰ τὰς ἐντολάς σου πολιτευσάμενος (πολιτευσαμένη), καὶ φυλάξας (φυλάξασα) τὴν σφραγῖδα ἄθραυστον, καὶ διατηρήσας (διατηρήσασα) τὸν χιτῶνα ἀμόλυντον, τύχῃ τῆς μακαριότητας τῶν Ἁγίων ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Por la gracia, la misericordia y el amor a la Humanidad de Tu Hijo Unigénito, con Quien eres bendito junto con Tu Santísimo, Bueno y Vivificador Espíritu, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

This key is no longer used.

This key is no longer used.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¿Renuncias a Satanás, a todas sus obras, a todos sus ángeles, a todo su culto y a toda su ostentación?

Do you renounce Satan, and all his works, and all his worship, and all his angels, and all his pomp?

Ἀποτάσσῃ τῷ Σατανᾷ; Καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ; Καὶ πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ;

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Si, renuncio.

I do renounce him.

Ἀποτάσσομαι.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¿Has renunciado a Satanás?

Have you renounced Satan?

Ἀπετάξω τῷ Σατανᾷ;

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Sí, he renunciado.

I have renounced him.

Ἀπεταξάμην.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Expectora y escupe sobre satanás.

Then blow and spit upon him.

Καὶ ἐμφύσησον, καὶ ἔμπτυσον αὐτῷ.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¿Te unes a Cristo?

Do you join Christ?

Συντάσσῃ τῷ Χριστῷ;

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Sí, me uno.

I do join Him.

Συντάσσομαι.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¿Te has unido a Cristo?

Have you joined Christ?

Συνετάξω τῷ Χριστῷ;

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Sí, me he unido a Cristo.

I have joined Him.

Συνεταξάμην.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¿Crees en Él?

And do you believe in Him?

Καὶ πιστεύεις αὐτῷ;

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Creo en Él como en Rey y Dios.

I believe in Him as King and as God.

Πιστεύω αὐτῷ, ὡς Βασιλεῖ καὶ Θεῶ.

Creo en un solo Dios Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y en un solo Señor Jesús Cristo, unigénito Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos; Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma esencia que el Padre, por quien todo fue hecho. Quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos, y se encarnó del Espíritu santo y de María la Virgen, y se hizo hombre. Fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y de nuevo vendrá, con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu santo, Señor, vivificador, que procede del Padre, que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. En la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida en la era futura. [SAOGM] Amén.

I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all ages; Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through Whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried; And He rose on the third day, according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father; And He will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, Who proceeds from the Father, Who together with the Father and the Son is worshiped and glorified, Who spoke through the prophets. In one, holy, catholic, and apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead, and the life of the age to come. [GOA] Amen.

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, διʼ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν διʼ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. [GOA] Ἀμήν.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¿Te has unido a Cristo?

Have you joined Christ?

Συνετάξω τῷ Χριστῷ;

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Sí, me he unido a Cristo.

I have joined Him.

Συνεταξάμην.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¿Crees en Él?

And do you believe in Him?

Καὶ πιστεύεις αὐτῷ;

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Creo en Él como en Rey y Dios.

I believe in Him as King and as God.

Πιστεύω αὐτῷ, ὡς Βασιλεῖ καὶ Θεῶ.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¿Te has unido a Cristo?

Have you joined Christ?

Συνετάξω τῷ Χριστῷ;

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Sí, me he unido a Cristo.

I have joined Him.

Συνεταξάμην.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¿Crees en Él?

And do you believe in Him?

Καὶ πιστεύεις αὐτῷ;

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Creo en Él como en Rey y Dios.

I believe in Him as King and as God.

Πιστεύω αὐτῷ, ὡς Βασιλεῖ καὶ Θεῶ.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¿Te has unido a Cristo?

Have you joined Christ?

Συνετάξω τῷ Χριστῷ;

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Sí, me he unido a Cristo.

I have joined Him.

Συνεταξάμην.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Adórale.

Then bow before Him and worship Him.

Καὶ προσκύνησον αὐτῷ.

CATECÚMENO O PADRINOS

CANDIDATE/SPONSOR

ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Adoro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; Trinidad consubstancial e indivisible.

I bow down before the Father, and the Son, and the Holy Spirit; Trinity One in Essence and Undivided.

Προσκυνῶ Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Bendito sea Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

Blessed is God Who desires that all people should be saved, and come to the knowledge of the Truth; both now and ever, and to the ages of ages.

Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ πάντας ἀνθρώπους θέλων σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Soberano Señor, nuestro Dios, llama a Tú siervo N. a Tu Santa Iluminación y hazlo digno de esta gran gracia del Santo Bautismo; desvístelo del hombre viejo y renuévalo para la vida eterna, llénalo de la fuerza de tu Espíritu Santo, para que se una con Tu Cristo y no sea más hijo de la carne, sino hijo de tu Reino, por la bondad de Tu Hijo Único, con Quien eres bendito junto con tu Santísimo Espíritu Bueno, que da vida, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

Sovereign Master, Lord our God, call this Your servant! (Name) to Your Holy Illumination, and account him (her) worthy of this great Grace and Your Holy Baptism. Put off from him (her) the old man, and renew him unto everlasting life; fill him (her) with the power of Your Holy Spirit, unto union with Your Christ; that he (she) may no longer be a child of the body, but a child of Your Kingdom; through the good pleasure and Grace of Your Only-Begotten Son, with Whom You are blessed, and Your All-Holy, Good, and Life-creating Spirit, now and ever and to the ages of ages.

Δέσποτα, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, προσκάλεσαι τὸν δοῦλον (τὴν δούλην) σου (τόνδε) (τήνδε) πρὸς τὸ ἅγιόν σου φώτισμα, καὶ καταξίωσον αὐτὸν (αὐτὴν) τῆς μεγάλης ταύτης χάριτος τοῦ ἁγίου σου Βαπτίσματος. Ἀπόδυσον αὐτοῦ (αὐτῆς) τὴν παλαιότητα, καὶ ἀνακαίνισον αὐτὸν (αὐτὴν) εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, καὶ πλήρωσον αὐτὸν (αὐτὴν) τῆς του Ἁγίου σου Πνεύματος δυνάμεως, εἰς ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ σου· ἵνα μηκέτι τέκνον σώματος ᾖ, ἀλλὰ τέκνον τῆς σῆς Βασιλείας. Εὐδοκίᾳ καὶ χάριτι τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθʼ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Oficio del Santo Bautismo

The Service of Holy Baptism

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Bendito el reino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages.

Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

En paz, roguemos al Señor.

In peace let us pray to the Lord.

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Por la paz de lo alto y por la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor.

For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Por la paz del mundo entero, la estabilidad de las santas Iglesias de Dios y la unión de todos, roguemos al Señor.

For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Por esta santa morada y por todos los que en ella entran con fe, devoción y temor de Dios, roguemos al Señor.

For this holy house and for those who enter it with faith, reverence, and the fear of God, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Por nuestro arzobispo (N.), el honorable presbiterado y el diaconado en Cristo; por todo el clero y el pueblo, roguemos al Señor.

For our Archbishop (name), for the honorable presbyterate, for the diaconate in Christ, and for all the clergy and the people, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que esta agua sea santificada, con el poder, la acción y la venida del Espíritu Santo, roguemos al Señor.

That this water become holy by the might, and operation, and descent of the Holy Spirit, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ ἁγιασθῆναι τὸ ὕδωρ τοῦτο, τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que descienda sobre ella la gracia de la Redención y la bendición del Jordán, roguemos al Señor.

That the grace of redemption and the blessing of the Jordan be sent upon it, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ καταπεμφθῆναι αὐτῷ τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que venga sobre esta agua la acción purificadora de la Santísima Trinidad suprasubstancial, roguemos al Señor.

That the cleansing operation of the super-substantial Trinity descend upon these waters, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ καταφοιτῆσαι τοῖς ὕδασι τούτοις τὴν καθαρτικὴν τῆς ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργειαν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que seamos iluminados por la luz de la sabiduría y de la piedad, por el descenso del Espíritu Santo, roguemos al Señor.

That we be illumined with the light of knowledge and right belief through the descent of the Holy Spirit, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ φωτισθῆναι ἡμᾶς φωτισμὸν γνώσεως καὶ εὐσεβείας, διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que esta agua sea defensa contra los ataques de los enemigos visibles e invisibles, roguemos al Señor.

That this water effect the averting of every plot of visible and invisible enemies; let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ ἀναδειχθῆναι τὸ ὕδωρ τοῦτο ἀποτρόπαιον πάσης ἐπιβουλῆς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Por el que va a ser bautizado y para que sea digno del Reino incorruptible, roguemos al Señor.

That he (she) who will be baptized in it become worthy of the imperishable kingdom, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ ἄξιον (ἀξίαν) γενέσθαι τῆς ἀφθάρτου βασιλείας τὸν (τὴν) ἐν αὐτῷ βαπτιζόμενον (βαπτιζομένην), τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Por el que se acerca a la santa iluminación y por su salvación, roguemos al Señor.

For him (her) who is coming now for holy illumination, and for his (her) salvation, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ νῦν προσερχόμενου (τῆς νῦν προσερχομένης) τῷ ἁγίῳ Φωτίσματι καὶ τῆς σωτηρίας αὐτοῦ (αὐτῆς), τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que sea proclamado hijo de la luz y heredero de los bienes eternos, roguemos al Señor.

That he (she) become a son (daughter) of light and an heir of eternal blessings, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ ἀναδειχθῆναι αὐτὸν (αὐτὴν) υἱὸν (θυγατέρα) φωτὸς καὶ κληρονόμον τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que se una a Cristo nuestro Dios y sea partícipe de su muerte y de Su Resurrección, roguemos al Señor.

That he (she) be united with Christ our God and share in His death and resurrection, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι αὐτὸν (αὐτὴν) σύμφυτον καὶ κοινωνὸν τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que conserve puras y limpias las vestiduras del bautismo y las arras del Espíritu hasta el día temible de la venida de Cristo nuestro Dios, roguemos al Señor.

That the baptismal garment and the pledge of the Spirit be kept spotless and faultless for them in the fearful day of Christ our God, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι αὐτῷ (αὐτῇ) τὴν στολὴν τοῦ Βαπτίσματος, καὶ τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος, ἄσπιλον καὶ ἀμώμητον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ φοβερᾷ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que estas aguas le sean un baño de regeneración para remisión de los pecados y vestidura de incorrupción, roguemos al Señor.

That this water be for him (her) the washing of regeneration for the remission of sins and the garment of imperishability, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι αὐτῷ (αὐτῇ) τὸ ὕδωρ τοῦτο λουτρὸν παλιγγενεσίας, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ἔνδυμα ἀφθαρσίας, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que el Señor Dios escuche la voz de suplica de nosotros que somos pecadores y que tenga piedad de nosotros, roguemos al Señor.

That the Lord God listen to the voice of the prayer of us sinners and have mercy on us, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Para que él y nosotros seamos libres de toda aflicción, ira, peligro y necesidad, roguemos al Señor.

For his (her) and our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord.

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι αὐτόν (αὐτήν) τε καὶ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Ampáranos, sálvanos, ten piedad de nosotros y protégenos, Dios, por tu gracia.

Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by Your grace.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Conmemorando a la Santísima, pura, benditísima, y gloriosa doncella nuestra, la Teotocos y siempre Virgen María; con todos los santos, encomendémonos cada uno a sí mismo y unos a otros y nuestra vida entera a Cristo nuestro Dios.

Remembering our all-holy, immaculate, most blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας μετὰ πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

( A ti, Señor. )

( To You, O Lord. )

( Σοί, Κύριε. )

SACERDOTE (en voz baja)

PRIEST (in a low voice)

ΙΕΡΕΥΣ (χαμηλοφώνως)

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Oh Dios clemente y misericordioso, que escrutas los corazones y las entrañas y que conoces los secretos de los hombres, porque nada puede ocultarse ante tu presencia sino que todo es a tus ojos patente y claro. Tú que conoces mi interior, no me desprecies ni apartes tu rostro de mí y no mires a mis pecados. Tú que olvidas los pecados de los hombres, cuando se arrepienten, lava mi cuerpo y purifica mi alma. Santifícame con tu poder perfecto e invisible y con tu diestra espiritual, a fin de que no sea yo mismo condenado como esclavo del pecado, después de haber predicado a otros la libertad. Oh Señor bondadoso y amante de la humanidad, no sea yo humillado y confundido. Envíame fuerza desde las alturas para administrar este gran Misterio celestial. Reproduce la imagen de Cristo en el que va a volver a nacer por medio de mi indignidad, edifícale sobre los cimientos de los apóstoles y de los Profetas y no lo destruyas jamás; plántalo como una planta de verdad en tu santa Iglesia Católica y no la arranques, a fin de que, creciendo en piedad, sea glorificado en él Tu Santísimo Nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

O compassionate and merciful God, Who tries the heart and reigns, and Who alone knows the secrets of men, for no deed is secret in Your sight, but all things are exposed and naked in Your eyesight: do You Yourself, Who perceives that which concerns me, neither turn away Your face from me, but overlook my offenses in this hour, O You that overlook the sins of men that they repent. Wash away the defilement of my body and the stain of my soul. Sanctify me wholly by Your all-effectual, invisible might, and by Your spiritual right hand, lest, by preaching liberty to others, and offering this in the perfect faith of Your unspeakable love for humankind, I may be condemned as a servant of sin. Nay, Sovereign Master that alone are good and loving, let me not be turned away humbled and shamed, but send forth to me power from on high, and strengthen me for the ministration of this Your present, great, and most heavenly Mystery. Form the Image of Your Christ in him (her) who is about to be born again through my humility. Build him (her) on the foundation of Your Apostles and Prophets. Cast him (her) not down, but plant him (her) as a plant of truth in Your Holy, Catholic, and Apostolic Church. Pluck him (her) not out, that, by his (her) advancing in piety, by the same may be glorified Your Most Holy Name, of Father, and of Son, and of Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen.

Ὁ εὔσπλαγχνος καὶ ἐλεήμων Θεός, ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφρούς, καὶ τὰ κρύφια τῶν ἀνθρώπων ἐπιστάμενος μόνος· οὐ γάρ ἐστι πρᾶγμα ἀφανὲς ἐνώπιόν σου, ἄλλα πάντα γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς σου· ὁ γινώσκων τὰ κατʼ ἐμέ, μὴ βδελύξῃ με, μηδὲ τὸ πρόσωπόν σου ἀποστρέψῃς ἀπʼ ἐμοῦ, ἀλλὰ πάριδέ μου τὰ παραπτώματα ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, ὁ παρορῶν ἀνθρώπων ἁμαρτήματα εἰς μετάνοιαν, καὶ ἀπόπλυνόν μου τὸν ῥύπον τοῦ σώματος, καὶ τὸν σπίλον τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλον με ἁγίασον ὁλοτελῆ τῇ δυνάμει σου τῇ ἀοράτῳ καὶ πνευματικῇ δεξιᾷ· ἵνα μή, ἐλευθερίαν ἄλλοις ἐπαγγελλόμενος καὶ ταύτην παρέχων πίστει τῇ ἠρτημένῃ τῆς σῆς ἀφάτου φιλανθρωπίας, αὐτὸς ὡς δοῦλος ἁμαρτίας ἀδόκιμος γένωμαι. Μή, Δέσποτα, ὁ μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, μὴ ἀποστραφείην τεταπεινωμένος καὶ κατῃσχυμένος· ἀλλʼ ἐξαπόστειλόν μοι δύναμιν ἐξ ὕψους, καὶ ἐνίσχυσόν με πρὸς τὴν διακονίαν τοῦ προκειμένου σου Μυστηρίου, τοῦ μεγάλου καὶ ἐπουρανίου. Καὶ μόρφωσόν σου τὸν Χριστὸν ἐν τῷ μέλλοντι (ἐν τῇ μελλούσῃ) ἀναγεννᾶσθαι διὰ τῆς ἐμῆς ἐλεεινότητος· καὶ οἰκοδόμησον αὐτὸν (αὐτὴν) ἐν τῷ θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων καὶ Προφητῶν σου· καὶ μὴ καθέλῃς, ἀλλὰ φύτευσον αὐτὸν (αὐτὴν) φύτευμα ἀληθείας ἐν τῇ ἁγίᾳ σου Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ μὴ ἐκτίλῃς. Ὅπως προκόπτοντος αὐτοῦ (προκοπτούσης αὐτῆς) ἐν εὐσέβειᾳ, δοξάζηται καὶ διʼ αὐτοῦ (αὐτῆς) τὸ πανάγιον ὄνομά σου, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Grande eres, Señor, y tus obras son maravillosas y no hay palabras que puedan expresar tus maravillas.

Great are You, O Lord, and wondrous are Your works, and no word will suffice to hymn Your wonders.

Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου.

( ¡Gloria a ti, Señor, gloria a ti! )

( Glory to You, O Lord. Glory to You. )

( Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. )

Grande eres, Señor, y tus obras son maravillosas y no hay palabras que puedan expresar tus maravillas.

Great are You, O Lord, and wondrous are Your works, and no word will suffice to hymn Your wonders.

Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου.

( ¡Gloria a ti, Señor, gloria a ti! )

( Glory to You, O Lord. Glory to You. )

( Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. )

Grande eres, Señor, y tus obras son maravillosas y no hay palabras que puedan expresar tus maravillas.

Great are You, O Lord, and wondrous are Your works, and no word will suffice to hymn Your wonders.

Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου.

( ¡Gloria a ti, Señor, gloria a ti! )

( Glory to You, O Lord. Glory to You. )

( Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Con tu voluntad has sacado todas las cosas de la nada a la existencia, con tu poder sostienes la creación y con tu providencia riges el mundo. Compusiste la naturaleza de cuatro elementos y coronaste el año con cuatro estaciones. Ante Ti tiemblan todas las legiones de los ángeles; a Ti Te canta el sol, te glorifica la luna, te escoltan las estrellas y te obedece la luz. A Tu paso se derrumban los abismos; A Ti te sirven las fuentes; Tú has extendido los cielos como una tienda de campaña y has estabilizado la tierra en medio de las aguas; has rodeado las aguas de arena y distribuyes el aire para que respiremos. Las legiones angélicas te sirven y los coros de los arcángeles te adoran. Los Querubines (todos cubiertos de ojos) y los Serafines (de sus alas) están ante Ti y vuelan en derredor de tu Trono, velándose el rostro por temor de Tu gloria inaccesible. Viniste a la tierra, tomaste forma de siervo y te hiciste semejante a los hombres, siendo el Dios indescriptible inefable, eterno e incomprensible. Por las entrañas de tu misericordia, Señor, no pudiste sufrir ver al género humano atormentado por el demonio, sino que has venido y nos has salvado. Confesamos esta gracia, proclamamos esta misericordia y publicamos este beneficio. Tú purificaste los gérmenes de nuestra naturaleza y santificaste las entrañas virginales con tu nacimiento. Toda la creación te entonó un himno cuando apareciste entre nosotros, porque Tú, oh Dios nuestro, estuviste en la tierra y viviste en medio de los hombres; santificaste las aguas del Jordán, enviando de lo alto del cielo tu Espíritu Santo, y quebrantaste la cabeza de los demonios que allí habitaban.

For by Your Will have You out of nothingness brought all things into being and by Your power sustain all creation and by Your Providence direct the world. You from the four elements have formed creation and have crowned the cycle of the year with the four seasons; all the spiritual powers tremble before You; the sun praises You; the: moon glorifies You; the stars in their courses meet with You; the Light hearkens unto You; the depths shudder at Your presence; the springs of water serve You; You have stretched out the Heavens as a curtain; You have founded the earth upon the waters; You have bounded the sea with sand; You have poured forth the air for breathing; the angelic Powers minister unto You; the Choirs of Archangels worship before You; the many-eyed Cherubim and the six-winged Seraphim, as they stand and fly around You, veil themselves with fear of Your unapproachable Glory; for You, being boundless and beginningless and unutterable, did come down on earth, taking the form of a servant, being made in the likeness of men; for You O Master, through the tenderness of Your Mercy, could not endure the race of men tormented by the devil, but You did come and saved us. We confess Your Grace; we proclaim Your beneficence; we do not hide Your Mercy; You have set at liberty the generations of our nature; You did hallow the virginal Womb by Your Birth; all creation praises You, Who did manifest Yourself, for You were seen upon the earth, and did sojourn with men. You hallowed the streams of Jordan, sending down from the Heavens Your Holy Spirit, and crushed the heads of dragons that lurked therein.

Σὺ γὰρ βουλήσει ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα, τῷ σῷ κράτει συνέχεις τὴν κτίσιν, καὶ τῇ σῇ προνοίᾳ διοικεῖς τὸν κόσμον. Σὺ ἐκ τεσσάρων στοιχείων τὴν κτίσιν συναρμόσας, τέτταρσι καιροῖς τὸν κύκλον τοῦ ἐνιαυτοὺ ἐστεφάνωσας. Σὲ τρέμουσιν αἱ νοεραὶ πᾶσαι Δυνάμεις· σὲ ὑμνεῖ ἥλιος· σὲ δοξάζει σελήνη· σοὶ ἐντυγχάνει τὰ ἄστρα· σοὶ ὑπακούει τὸ φῶς· σὲ φρίττουσιν ἄβυσσοι· σοὶ δουλεύουσιν αἱ πηγαί. Σὺ ἐξέτεινας τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν· σὺ ἐστερέωσας τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων· σὺ περιετείχισας τὴν θάλασσαν ψάμμῳ· σὺ πρὸς ἀναπνοὰς τὸν ἀέρα ἐξέχεας. Ἀγγελικοὶ Δυνάμεις σοὶ λειτουργοῦσιν, οἱ τῶν Ἀρχαγγέλων χοροὶ σὲ προσκυνοῦσι, τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, κύκλῳ ἑστῶτα, καὶ περιϊπτάμενα, φόβῳ τῆς ἀπροσίτου σου δόξῃς κατακαλύπτεται. σὺ γάρ, Θεὸς ὢν ἀπερίγραπτος ἄναρχός τε καὶ ἀνέκφραστος, ἦλθες ἐπὶ τῆς γῆς, μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· οὐ γὰρ ἔφερες, Δέσποτα, διὰ σπλάγχνα ἐλέους σου, θεᾶσθαι ὑπὸ τοῦ διαβόλου τυραννούμενον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ἀλλʼ ἦλθες καὶ ἔσωσας ἡμᾶς. Ὁμολογοῦμεν τὴν χάριν, κηρύττομεν τὸν ἔλεον, οὐ κρύπτομεν τὴν εὐεργεσίαν. Τάς τῆς φύσεως ἡμῶν γονὰς ἠλευθέρωσας, παρθενικὴν ἡγίασας μήτραν τῷ τόκῳ σου, πᾶσα ἡ κτίσις ὕμνησέ σε ἐπιφανέντα· σὺ γάρ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθης καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφης· σὺ καὶ τὰ Ἰορδάνεια ῥεῖθρα ἡγίασας, οὐρανόθεν καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πανάγιόν σου Πνεῦμα, καὶ τὰς κεφαλὰς τῶν ἐκεῖσε ἐμφωλευόντων συνέτριψας δρακόντων.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Tú, por tanto, oh Rey amante de la humanidad, ven ahora y santifica esta agua por la infusión de Tu Espíritu Santo.

Do You yourself, O loving King, be present now also through the descent of Your Holy Spirit and hallow this water.

Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε Βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Tú, por tanto, oh Rey amante de la humanidad, ven ahora y santifica esta agua por la infusión de Tu Espíritu Santo.

Do You yourself, O loving King, be present now also through the descent of Your Holy Spirit and hallow this water.

Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε Βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Tú, por tanto, oh Rey amante de la humanidad, ven ahora y santifica esta agua por la infusión de Tu Espíritu Santo.

Do You yourself, O loving King, be present now also through the descent of Your Holy Spirit and hallow this water.

Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε Βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Dale la gracia de la Redención, la bendición del Jordán, hazla fuente de incorrupción don de santificación, perdón de los pecados, alivio de las enfermedades y confusión de los demonios. Que, tina vez llena de la fuerza de los ángeles, sea inaccesible a las potencias enemigas y que todos los que asechan a tu criatura, Señor, sean confundidos y huyan, pues he invocado tu nombre admirable, glorioso y temido por tus enemigos.

And give to it the Grace of Redemption, the Blessing of Jordan. Make it a fountain of incorruption, a gift of sanctification, a loosing of sins, a healing of sicknesses, a destruction of demons, unapproachable by hostile powers, filled with angelic might; and let them that take counsel together against Your creature flee there from, for I have called upon Your Name, O Lord, which is wonderful, and glorious, and terrible unto adversaries.

Καὶ δὸς αὐτῷ τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. Ποίησον αὐτὸ ἀφθαρσίας πηγήν, ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων ἀλεξιτήριον, δαίμοσιν ὀλέθριον, ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσιν ἀπρόσιτον, ἀγγελικῆς ἰσχύος πεπληρωμένον. Φυγέτωσαν ἀπʼ αὐτοῦ οἱ ἐπιβουλεύοντες τῷ πλάσματί σοι· ὅτι τὸ ὄνομά σου, Κύριε, ἐπεκαλεσάμην, τὸ θαυμαστὸν καὶ ἔνδοξον καὶ φοβερὸν τοῖς ὑπεναντίοις.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Sean quebrantadas por la señal de Tu Cruz todas las fuerzas enemigas.

Let all adverse powers be crushed beneath the signing of Your most precious Cross.

Συντριβήτωσαν ὑπὸ τὴν σημείωσιν τοῦ τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου πᾶσαι αἱ ἐνάντιαι δυνάμεις.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Sean quebrantadas por la señal de Tu Cruz todas las fuerzas enemigas.

Let all adverse powers be crushed beneath the signing of Your most precious Cross.

Συντριβήτωσαν ὑπὸ τὴν σημείωσιν τοῦ τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου πᾶσαι αἱ ἐνάντιαι δυνάμεις.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Sean quebrantadas por la señal de Tu Cruz todas las fuerzas enemigas.

Let all adverse powers be crushed beneath the signing of Your most precious Cross.

Συντριβήτωσαν ὑπὸ τὴν σημείωσιν τοῦ τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου πᾶσαι αἱ ἐνάντιαι δυνάμεις.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Apártense todos los espíritus (aéreos) e invisibles, que el demonio se aleje de esta agua y que el espíritu maligno -te rogamos Señor- no se pose sobre aquel que va a ser bautizado, causando el ofuscamiento del entendimiento y la rebelión contra la razón. Tú, Señor del Universo, haz que esta agua sea un agua de reposo, de redención, de santificación, de purificación de las manchas de la carne y del espíritu, una liberación y perdón de los pecados, iluminación de las almas y renovación de la vida. Tú eres, Señor, quien ha dicho: ""Lavaos y seréis puros, borrad las iniquidades de vuestras almas."" Tú nos has concedido volver a nacer por medio del agua y del espíritu. Señor, manifiéstate en esta agua y concede al que va ser bautizado que se transforme, de tal modo que se despoje del hombre viejo, corrompido por los desgastes de la concupiscencia, y se revista del hombre nuevo, renovado según la imagen de Aquél que lo ha creado, a fin de que, habiéndose convertido por el bautismo en participe de Tu muerte, participe también de tu Resurrección y, conservando el don de Tu Espíritu Santo y haciéndolo fructificar el depósito de Tu gracia, reciba el premio de la vocación celestial y sea inscripto entre los primogénitos en el cielo. Pues a Ti, Señor y Dios nuestro Jesús Cristo...

We pray You, O Lord, let every airy and invisible specter withdraw itself from us, and let not a demon of darkness conceal himself in this water; neither let an evil spirit, bringing obscurity of purpose and rebellious thoughts, descend into it with him (her) that is about to be baptized. But do You, O Master of All, declare this water to be water of redemption, water of sanctification, a cleansing of flesh and spirit, a loosing of bonds, a forgiveness of sins, an illumination of soul, a laver of regeneration, a renewal of the spirit, a gift of sonship, a garment of incorruption, a fountain of life. For You have said, O Lord: “Wash, and be clean; put away evil from your souls.” You have bestowed upon us regeneration from on high by water and the spirit. Manifest Yourself, O Lord, in this water, and grant that he (she) that is to be baptized may be transformed therein to the putting away of the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts, and to the putting on of the new, which is renewed according to the Image of Him that created him (her). That, being planted in the likeness of Your death through Baptism, he (she) may become a sharer of Your Resurrection; and, preserving the Gift of Your Holy Spirit, and increasing the deposit of Grace, he (she) may attain unto prize of his (her) high calling, and accounted among the number of the first-born, whose names are written in Heaven, in You our God and Lord Jesus Christ.

Ὑποχωρησάτωσαν ἡμῖν πάντα τὰ ἐναέρια καὶ ἀφανῆ εἴδωλα, καὶ μὴ ὑποκρυβήτω τῷ ὕδατι τούτῳ δαιμόνιον σκοτεινόν, μηδὲ συγκαταβήτω τῷ βαπτιζομένω (τῇ βαπτιζομένῃ), δεόμεθά σου, Κύριε, πνεῦμα πονηρόν, σκότωσιν λογισμῶν καὶ ταραχὴν διανοίας ἐπάγον. Ἀλλὰ σύ, Δέσποτα τῶν ἁπάντων, ἀνάδειξον τὸ ὕδωρ τοῦτο, ὕδωρ ἀπολυτρώσεως, ὕδωρ ἁγιασμοῦ, καθαρισμὸν σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἄνεσιν δεσμῶν, ἄφεσιν παραπτωμάτων, φωτισμὸν ψυχῆς, λουτρὸν παλλιγγενεσίας, ἀνακαινισμὸν πνεύματος, υἱοθεσίας χάρισμα, ἔνδυμα ἀφθαρσίας, πηγὴν ζωῆς· σὺ γὰρ εἶπας, Κύριε· Λούσασθε, καὶ καθαροὶ γίνεσθε, ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν· σὺ ἐχαρίσω ἡμῖν τὴν ἄνωθεν ἀναγέννησιν, διʼ ὕδατος καὶ Πνεύματος. Ἐπιφάνηθι, Κύριε, τούτῳ· καὶ δὸς μεταποιηθῆναι τὸν ἐν αὐτῷ βαπτιζόμενον (βαπτιζομένην), εἰς τὸ ἀποθέσθαι μὲν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, ἐνδύσασθαι δὲ τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον κατʼ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν· ἵνα, γενόμενος (γενομένη) σύμφυτος τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου σου διὰ τοῦ Βαπτίσματος, κοινωνὸς καὶ τῆς ἀναστάσεώς σου γὲνηται καὶ φυλάξας (φυλάξασα) τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος καὶ αὐξήσας (αὐξήσασα) τὴν παρακαταθήκην τῆς χάριτος, δέξηται τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως, καὶ συγκαταριθμηθῇ τοῖς πρωτοτόκοις, τοῖς ἀπογεγραμμένοις ἐν οὐρανῷ, ἐν σοὶ τῷ Θεῷ καὶ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ.

...se te debe toda gloria, poder, honor y adoración y a Tu Padre Eterno y a Tu Espíritu Santo y Bueno, que da vida, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

To Whom be all Glory and Might, together with Your Eternal Father and with Your All-Holy, Good, and Life-creating Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Ὅτι σοὶ πρέπει δόξα, κράτος, τιμὴ καὶ προσκύνησις, ἅμα τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Paz a todos.

Peace be with all.

Εἰρήνη πᾶσι.

( Y a tu espíritu. )

( And with your spirit. )

( Καὶ τῷ πνεύματί σου. )

Inclinemos la cabeza ante el Señor.

Let us bow our heads to the Lord.

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

( A ti, Señor. )

( To You, O Lord. )

( Σοί, Κύριε. )

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Bendición del Óleo

The Blessing of the Oil

ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

Soberano Señor, Dios de nuestros padres, que enviaste a los que se encontraban en el arca de Noé una paloma, llevando en el pico un ramo de olivo, como símbolo de la reconciliación y de la salvación después del diluvio, y que de esta manera figuraste el misterio de la gracia. Tú nos suministras el fruto de los olivos para cumplir tus Misterios y por medio del olivo llenaste del Espíritu Santo a los que estaban bajo la ley y perfeccionas a los que están bajo la gracia. Tú mismo, Señor, bendice ahora este aceite con el poder, la acción y la venida del Espíritu Santo y que se convierta en ungüento de incorrupción, renovación del alma y del cuerpo, inmunidad contra todo ataque diabólico y alivio de todos los males en aquellos que sean ungidos de él con fe o que lo reciban.

Sovereign Lord and Master, God of our Fathers, Who did send to them in the Ark of Noah a dove bearing a twig of olive in its beak as a sign of reconciliation and salvation from the Flood, and through these things prefigured the Mystery of Grace; and thereby have filled them that were under the Law with the Holy Spirit, and perfected them that are under Grace: do You Yourself bless this Oil by the power (+) and operation (+) and descent of the Holy Spirit (+) that it may become an anointing of incorruption, a shield of righteousness, a renewal of soul and body, and averting of every operation of the devil, to the removal of all evils from them that are anointed with it in faith, or that are partakers of it.

Δέσποτα, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ τοῖς ἐν τῇ κιβωτῷ τοῦ Νῶε περιστερὰν ἀποστείλας, κάρφος ἐλαίας ἔχουσαν ἐπὶ τοῦ στόματος, καταλλαγῆς σύμβολον, σωτηρίας τε τῆς ἀπὸ τοῦ κατακλυσμοῦ, καὶ τὸ τῆς χάριτος μυστήριον διʼ ἐκείνων προτυπώσας· ὁ καὶ τῆς ἐλαίας τὸν καρπὸν εἰς πλήρωσιν τῶν ἁγίων σου Μυστηρίων χορηγήσας, ὁ διʼ αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐν νόμῳ Πνεύματος Ἁγίου πληρώσας καὶ τοὺς ἐν χάριτι τελειῶν· Αὐτὸς εὐλόγησον καὶ τοῦτο τὸ ἔλαιον, τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, ὥστε γενέσθαι αὐτὸ χρίσμα ἀφθαρσίας, ὅπλον δικαιοσύνης, ἀνακαινισμὸς ψυχῆς καὶ σώματος, πάσης διαβολικῆς ἐνεργείας ἀποτρόπαιον, εἰς ἀπαλλαγὴν κακῶν, πᾶσι τοῖς χριομένοις αὐτὸ ἐν πίστει, ἢ καὶ μεταλαμβάνουσιν ἐξ αὐτοῦ.

Para Tu gloria y la de Tu Hijo Único, y la de Tu Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

To Your Glory, and to that of Your Only-Begotten Son, and of Your All-Holy, Good, and Life; creating Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Εἰς δόξαν σήν, καὶ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, καὶ τοῦ παναγίου καὶ ἀγαθοῦ καὶ ζωοποιοῦ σου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¡Atendamos!

Let us be attentive.

Πρόσχωμεν.

CORO

CHOIR

ΧΟΡΟΣ

¡Aleluya, aleluya, aleluya!

Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¡Atendamos!

Let us be attentive.

Πρόσχωμεν.

CORO

CHOIR

ΧΟΡΟΣ

¡Aleluya, aleluya, aleluya!

Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¡Atendamos!

Let us be attentive.

Πρόσχωμεν.

CORO

CHOIR

ΧΟΡΟΣ

¡Aleluya, aleluya, aleluya!

Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Bendito sea Dios que santifica e ilumina a todo hombre que viene al mundo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

Blessed is God that enlightens and sanctifies every man that comes into the world, both now and ever, and to the ages of ages.

Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ φωτίζων καὶ ἁγιάζων πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

El siervo de Dios (nombre) es ungido con el oleo de la alegría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

The servant of God (Name)* is anointed with the Oil of Gladness, in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Χρίεται ὁ δοῦλος (ἡ δούλη) τοῦ Θεοὺ (ὁ ἢ ἡ δεῖνα), ἔλαιον ἀγαλλιάσεως, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Para curación del alma y del cuerpo.

For healing of soul and body.

Εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος.

Para que con sus oídos escuche la fe.

For the hearing of Faith.

Εἰς ἀκοὴν πίστεως.

Tus manos lo han creado y lo han formado.

Your hands have made me, and fashioned me.

Αἱ χεῖρές σου ἐποίησάν με, καὶ ἔπλασάν με.

Para que camine siempre por el camino de tus mandamientos.

That he (she) may walk in the paths of Your commandments.

Τοῦ πορεύεσθαι τὰ διαβήματά σου.
Es bautizado el siervo de Dios (nombre), en el nombre del Padre.

The servant of God (Name) is baptized in the Name of the Father.

Βαπτίζεται ὁ δοῦλος (ἡ δούλη) τοῦ Θεοῦ (ὁ ἢ ἡ δεῖνα) εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός·

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Y del Hijo.

And of the Son.

καὶ τοῦ Υἱοῦ·

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Y del Espíritu Santo.

And of the Holy Spirit.

καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

CORO

CHOIR

ΧΟΡΟΣ

Salmo 31.

Psalm 31.

Ψαλμὸς 31.

Tono 1.

Mode 1.

Ἦχος αʹ.

¡Bienaventurado el que es perdonado de su culpa, y le queda cubierto su pecado! [SAOGM] (3 veces)

Blessed are those whose transgressions are forgiven, and whose sins are covered. [SAAS] (3)

Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι. (3)

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

El siervo de Dios (nombre) se reviste con la vestidura de la justicia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Clothed is the servant of God (Name) with the garment of righteousness, in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

Ἐνδύεται ὁ δοῦλος (δούλη) τοῦ Θεοῦ (ὁ ἢ ἡ δεῖνα) χιτῶνα δικαιοσύνης, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

CORO

CHOIR

ΧΟΡΟΣ

Tono 8 (plagal 4).

Mode pl. 4.

Ἦχος πλ. δʹ.

Concédeme una vestidura de luz, Tu que te revistes de luz como de un manto, oh misericordioso Cristo nuestro Dios. [SAOGM] (3 veces)

A robe of divine light bestow upon me, O You that for vesture array Yourself with Light; and bestow many mercies, O Christ our God, who are plenteous in mercy. [HC] (3)

Χιτῶνά μοι παράσχου φωτεινόν, ὁ ἀναβαλλόμενος, φῶς ὡς ἱμάτιον, πολυέλεε Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν. (3)

CORO

CHOIR

ΧΟΡΟΣ

Oración de la Crismación

The Prayer of Confirmation

ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Bendito seas, Señor Todopoderoso, Fuente de bien, Sol de Justicia, que hiciste resplandecer sobre los que estaban en las tinieblas la luz de la salvación con la manifestación de Tu Hijo como Dios nuestro; Tu nos has dado, a pesar de nuestra indignidad, una feliz purificación en el agua santa y la santificación divina con la unción que da la Vida; Tu también ahora te has dignado hacer que tu siervo renazca, al ser iluminado con el agua y el Espíritu, y le has concedido el perdón de los pecados, voluntarios e involuntarios; Tú mismo, Señor, Rey misericordioso del universo, márcalo con el sello de tu Santo, Omnipotente y Adorado Espíritu y dale la comunión del Santo Cuerpo y de la Preciosa Sangre de Tu Cristo. Consérvalo en tu santidad, afírmalo en la Fe Ortodoxa, líbralo del mal y de todas sus asechanzas, conservando su alma en la pureza y la justicia, por medio de tu saludable temor, para que, siéndote agradable en toda palabra y acción, sea hijo y heredero de Tu Reino celestial.

Blessed are You, Lord God Almighty, Fountain of Blessings, Sun of Righteousness, Who made to shine forth for those in darkness a light of salvation through the manifestation of Your Only-Begotten Son and our God, granting unto us, though we are unworthy, blessed cleansing in Holy Water, and divine sanctification in the Life; effecting Anointing; Who now also has been well-pleased to regenerate this Your servant newly illuminated through Water and Spirit, giving him (her) forgiveness of his (her) voluntary and involuntary sins: do You Yourself, Sovereign Master, Compassionate King of All, bestow upon him (her) also the Seal of Your omnipotent and adorable Holy Spirit, and the Communion of the Holy Body and Most Precious Blood of Your Christ; keep him (her) in Your sanctification; confirm him (her) in the Orthodox Faith; deliver him (her) from the Evil One and all his devices; preserve his (her) soul, through Your saving fear, in purity and righteousness, that in every work and word, being acceptable before You, he (she) may become a child and heir of Your heavenly Kingdom.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, ἡ πηγὴ τῶν ἀγαθῶν, ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ λάμψας τοῖς ἐν σκότει φῶς σωτηρίας, διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν καὶ χαρισάμενος ἡμῖν τοῖς ἀναξίοις τὴν μακαρίαν κάθαρσιν ἐν τῷ ἁγίῳ Βαπτίσματι, καὶ τὸν θεῖον ἁγιασμὸν ἐν τῷ ζωοποιῷ χρίσματι· ὁ καὶ νῦν εὐδοκήσας ἀναγεννῆσαι τὸν δοῦλόν σου τὸν (τὴν δούλην σου τὴν) νεοφώτιστον διʼ ὕδατος καὶ Πνεύματος, καὶ τὴν τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων ἄφεσιν αὐτῷ (αὐτῇ) δωρησάμενος· Αὐτὸς οὖν, Δέσποτα παμβασιλεῦ εὔσπλαγχνε, χάρισαι αὐτῷ καὶ τὴν σφραγῖδα τῆς δωρεᾶς τοῦ ἁγίου καὶ παντοδυνάμου, καὶ προσκυνητοῦ σου Πνεύματος, καὶ τὴν μετάληψιν τοῦ ἁγίου Σώματος, καὶ τοῦ τιμίου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου. Φύλαξον αὐτὸν (αὐτὴν) ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ· βεβαίωσον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ πίστει ῥῦσαι ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, καὶ πάντων τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ, καὶ τῷ σωτηρίῳ σου φόβῳ, ἐν ἁγνείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ (αὐτῆς) διατήρησον ἵνα, ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ εὐαρεστῶν (εὐαρεστοῦσά) σοι, υἱὸς (θυγατέρα) καὶ κληρονόμος τῆς ἐπουρανίου σου γὲνηται βασιλείας.

Porque Tú eres nuestro Dios, Dios de misericordia y salvación, y te glorificamos, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

For You are our God, the God of mercy and salvation, and to You do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, Θεὸς τοῦ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

El signo del don des Espíritu Santo.

The seal of the gift of the Holy Spirit.

Σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

CORO

CHOIR

ΧΟΡΟΣ

Tono 1.

Ustedes que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, aleluya. [SAOGM] (3 veces)

(3)

(3)

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.

Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

De Cristo se han revestido. Aleluya.

Ustedes que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, aleluya. [SAOGM]

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¡Atendamos!

Let us be attentive.

Πρόσχωμεν.

LECTOR

READER

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Proquímeno. Tono 4. Salmo 26.

Prokeimenon. Mode 4. Psalm 26.

Προκείμενον. Ἦχος δʹ. Ψαλμὸς 26.

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?

The Lord is my light and my savior; whom shall I fear?

Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι;

Verso: El Señor es el refugio de mi vida, ¿de quién temblaré?

Verse: The Lord is the defender of my life; whom shall I dread?

Στίχ. Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω;

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¡Sabiduría!

Wisdom.

Σοφία.

LECTOR

READER

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Lectura de la carta de san Pablo a los Romanos.

The reading is from Paul’s Letter to the Romans.

Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¡Atendamos!

Let us be attentive.

Πρόσχωμεν.

LECTOR

READER

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

6:3-11

6:3 – 11

Ϛʹ 3 – 11

Hermanos: cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos incorporados a su muerte. Por medio del bautismo fuimos, pues, sepultados con él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Sabemos así que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruida nuestra naturaleza transgresora y dejáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no vuelve a morir, y que la muerte carece ya de poder sobre él. Su muerte implicó morir al pecado de una vez para siempre; mas su vida es un vivir para Dios. En consecuencia, también ustedes deben considerarse muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. [BJ-SAOGM]

Brethren, all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death. We were buried therefore with him by baptism into death, so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him so that the sinful body might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. For he who has died is freed from sin. But if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. For we know that Christ being raised from the dead will never die again; death no longer has dominion over him. The death he died he died to sin, once for all, but the life he lives he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. [RSV]

Ἀδελφοί, ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν. Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα, ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. Εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα, τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς, τῇ ἁμαρτίᾳ. Ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. Εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ, εἰδότες ὅτι Χριστός, ἐγερθεὶς ἐκ νεκρών, οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. Ὃ γὰρ ἀπέθανε τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀπέθανεν ἐφάπαξ, ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. Οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἲναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Paz a ti lector.

Peace be with you the reader.

Εἰρήνη σοι τῷ ἀναγνόντι.

CORO

CHOIR

ΧΟΡΟΣ

¡Aleluya, aleluya, aleluya! [SAOGM]

Alleluia. Alleluia. Alleluia. [GOA]

Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. [GOA]

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

¡Sabiduría! ¡De pie! Escuchemos el santo Evangelio. Paz a todos.

Wisdom. Arise. Let us hear the holy Gospel. Peace be with all.

Σοφία. Ὀρθοί. Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι.

( Y a tu espíritu. )

( And with your spirit. )

( Καὶ τῷ πνεύματί σου. )

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.

The reading is from the holy Gospel according to Matthew.

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.

( ¡Gloria a ti, Señor, gloria a ti! )

( Glory to You, O Lord, glory to You. )

( Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. )

Mt. 28:16-20

Mt. 28:16 – 20

Μτ κηʹ 16 – 20

En aquel tiempo: los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día, hasta el fin del mundo.» [BJ-SAOGM]

At that time, the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw Him they worshiped Him; but some doubted. And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to Me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age. Amen.” [RSV]

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ἀμήν.

( ¡Gloria a ti, Señor, gloria a ti! )

( Glory to You, O Lord, glory to You. )

( Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. )

La Ablución

The Ablution

ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Tú que has concedido a este tu siervo por el santo bautismo la liberación de los pecados y que lo has otorgado la vida de un nuevo nacimiento, haz, Señor, que brille siempre en su corazón la luz de tu rostro y conserva la armadura de la fe inexpugnable para los enemigos. Protege la vestidura de incorrupción, de la cual se ha revestido, pura y sin mancha y conserva en él, por tu gracia, el sello espiritual con que ha sido marcado, siéndonos propicio a él y a nosotros por tu inmensa misericordia.

You that through Holy Baptism have granted forgiveness of sins to this Your servant, bestowing on him (her) a life of regeneration: do You Yourself, Sovereign Master and Lord, be pleased that the Light of Your countenance evermore shine in his (her) heart; maintain the shield of his (her) faith against the plotting of enemies; preserve in him (her) the garment of incorruption, which he (she) has put on undefiled and unstained; preserve in him (her) the Seal of Your Grace, being gracious unto us, and unto him (her) according to the multitude of Your compassions.

Ὁ λύτρωσιν ἁμαρτιῶν, διὰ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, τῷ δούλῳ (τῇ δούλῃ) σου δωρησάμενος, καὶ ζωὴν ἀναγεννήσεως αὐτῷ (αὐτῇ) χαρισάμενος· Αὐτός, Δέσποτα Κύριε, τὸν φωτισμὸν τοῦ προσώπου σου ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ (αὐτῆς) ἐναυγάζειν διὰ παντὸς εὐδόκησον· τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως αὐτοῦ (αὐτῆς) ἀνεπιβούλευτον ἐχθροῖς διατήρησον· τὸ τῆς ἀφθαρσίας ἔνδυμα, ὃ περιεβάλετο, ἀῤῥύπωτον ἐν αὐτῷ (αὐτῇ) καὶ ἀμόλυντον διαφύλαξον· ἄθραυστον ἐν αὐτῷ (αὐτῇ) τὴν πνευματικὴν σφραγῖδα τῇ χάριτί σου διατηρῶν, καὶ ἵλεως αὐτῷ (αὐτῇ) τε καὶ ἡμῖν γενόμενος, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου.

Pues ha sido bendecido tu nombre honorable y magnífico, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

For glorified and blessed is Your all-honorable and majestic Name: of Father, and of Son, and of Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Ὅτι ηὐλόγηται καὶ δεδόξασται τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Señor nuestro Dios, que por las aguas bautismales concedes la luz celestial a los bautizados, que has hecho volver a nacer a tu siervo, recién iluminado por el agua y el Espíritu, y que le concediste el perdón de sus pecados voluntarios e involuntarios, impón sobre él tu mano soberana, conservándolo por el poder de tu gracia, guardando inviolables tus arras y haciéndolo digno de la vida eterna y de tu agrado.

Sovereign Master and Lord our God, Who through the baptismal Font bestows heavenly Illumination to them that are baptized; Who has regenerated this Your servant bestowing upon him (her) forgiveness of his (her) voluntary and involuntary sins; do You lay upon him (her) Your mighty hand, and guard him (her) in the power of Your goodness. Preserve unspotted his (her) pledge of’ Faith in You. Account him (her) worthy of Life everlasting and Your good favor.

Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ διὰ τῆς κολυμβήθρας τὴν οὐράνιον ἔλλαμψιν τοῖς βαπτιζομένοις παρέχων· ὁ ἀναγεννήσας τὸν δοῦλον (τὴν δούλην) σου τὸν (τήν) νεοφώτιστον δʼ ὕδατος καὶ πνεύματος, καὶ τὴν τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁμαρτημάτων ἄφεσιν αὐτῷ (αὐτῇ) δωρησάμενος, ἐπίθες αὐτῷ (αὐτῇ) τὴν χεῖρά σου τὴν κραταιάν, καὶ φύλαξον αὐτὸν (αὐτὴν) ἐν τῇ δυνάμει τῆς σῆς ἀγαθότητος· ἄσυλον τὸν ἀῤῥαβῶνα διαφύλαξον καὶ ἀξίωσον αὐτὸν (αὐτὴν) εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, καὶ εἰς τὴν σὴν εὐαρεστίαν.

Porque tú eres nuestra santificación y a ti rendimos gloria: al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

For You are our sanctification and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Paz a todos.

Peace be with all.

Εἰρήνη πᾶσι.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Inclinemos la cabeza ante el Señor.

Let us bow our heads to the Lord.

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

( A ti, Señor. )

( To You, O Lord. )

( Σοί, Κύριε. )

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Éste que se ha revestido de Ti, oh Cristo, nuestro Señor y Dios, inclina con nosotros su cabeza delante de Ti: protégelo para que sea siempre un luchador invencible contra los que en vano tratan de enemistarlo, lo mismo que a nosotros; haz que en definitiva seamos vencedores todos, para que merezcamos una corona inmarcesible.

He (She) that has put on You, O Christ, with us bows his (her) head unto You; ever protect him (her) a warrior invincible against them who vainly raise up enmity against him (her), or, as might be, against us; and by Your Crown of Incorruption at the last declare us all to be the victorious ones.

Ὁ ἐνδυσάμενος (ἡ ἐνδυσαμένη) σε, τὸν Χριστὸν καὶ Θεὸν ἡμῶν, σοὶ ὑπέκλινε σὺν ἡμῖν τὴν ἑαυτοῦ (ἑαυτῆς) κεφαλὴν ὃν διαφύλαξον ἀήττητον ἀγωνιστὴν διαμεῖναι κατὰ τῶν μάτην ἔχθραν φερομένων κατʼ αὐτοῦ (αὐτῆς) τε καὶ ἡμῶν, τῷ δὲ σῷ ἀφθάρτῳ στεφάνῳ μέχρι τέλους νικητὰς πάντας ἀνάδειξον.

Pues en Ti está tener misericordia de nosotros y salvarnos, y a Ti sea la gloria y a Tu Padre Eterno, y a Tu Espíritu Santo y Bueno, que da vida, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

For Yours it is to have mercy and to save, and unto You, as to Your Eternal Father and Your All-Holy, Good, and Life; creating Spirit, do we send up all Glory, both now and ever, and to the ages of ages.

Ὅτι σόν ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν ἡμάς, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Has sido justificado, iluminado, santificado y lavado en el nombre de Nuestro Señor Jesús Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios.

You are justified; you are illumined.

Ἐδικαιώθης, ἐφωτίσθης.

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Has sido bautizado, iluminado, confirmado, santificado y lavado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

You are baptized; you are illuminated; you are anointed with the Holy Myrrh, you are hallowed; you are washed clean, in the Name of Father, and of Son, and of Holy Spirit. Amen.

Ἐβαπτίσθης, ἐφωτίσθης, ἐμυρώθης, ἡγιάσθης, ἀπελούσθης εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

La Tonsura

The Tonsure

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΡΙΧΟΚΟΥΡΙΑΝ

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

Soberano Señor nuestro Dios, que has honrado al hombre con tu imagen, lo has provisto de un alma racional y de un cuerpo lleno de nobleza, para que el cuerpo sirva al alma racional: has colocado la cabeza en la cima del cuerpo y haz dispuesto en ella la mayor parte de los sentidos, sin que haya interferencia de unos para con los otros; (has cubierto la cabeza de cabellos a fin de que no sea molestada por los cambios de clima) y has dispuesto todos los miembros en la mejor forma, de suerte que con todos ellos el hombre te dé gracias a Ti, gran Artífice; Tú, Señor, que nos has enseñado por tu vaso de elección, el Apóstol Pablo, a hacer todo para gloria tuya, bendice a tu servidor (nombre) que ha venido a ofrecerte como primicias el corte de los cabellos de su cabeza y bendice también a sus padrinos y concédeles que se instruyan sin cesar en Tu ley y hagan lo que Te agrada.

Sovereign Master and Lord our God, Who honored man with Your own Image, providing him with reason; endowed soul and comely body, that the body might serve the reason; endowed soul; for You did set his head on high, and therein planted the greater number of the senses, which impede not one another, covering the head that it might not be injured by the changes of the weather, and did fit all the members serviceably thereunto, that by all it might render thanks unto You, the excellent Artist; do You Yourself, O Sovereign Master, Who by the Vessel of Your Election, Paul the Apostle, to do all things unto Your Glory, bless (+) this Your servant (Name), who is come now to make offering the firstlings of hair shorn from his (her) head; and bless his (her) Sponsor (+); granting them in all things to be diligent followers of Your Law, and to do all those things that are well pleasing unto You.

Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τῇ εἰκόνι σου τιμήσας τὸν ἄνθρωπον, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος εὐπρεποῦς κατασκευάσας αὐτόν, ὡς ἂν τὸ σῶμα ἐξυπηρετῆσαι τῇ λογικῇ ψυχῇ· κεφαλὴν μὲν ἐπὶ τῶν ὑψηλοτάτων θείς, καὶ ἐν αὐτῇ τὰς πλείστας τῶν αἰσθήσεων καθιδρύσας, μὴ παρεμποδιζούσας ἀλλήλαις· ταῖς δὲ θριξὶ τὴν κεφαλὴν ὀροφώσας, πρὸς τὸ μὴ βλάπτεσθαι ταῖς μεταβολαῖς τῶν ἀέρων, καὶ πάντα τὰ μέλη αὐτῷ χρησίμως ἐμφυτεύσας, ἵνα διὰ πάντων εὐχαριστῇ σοι τῷ ἀριστοτέχνῃ. Αὐτός, Δέσποτα, ὁ διὰ τοῦ σκεύους τῆς ἐκλογῆς σου Παύλου τοῦ Ἀποστόλου ἐντειλάμενος ἡμῖν πάντα εἰς δόξαν σὴν ποιεῖν, τὸν προσελθόντα (τὴν προσελθοῦσαν) δοῦλον (δούλην) σου ἀπαρχὴν ποιήσασθαι κείρασθαι τὴν κόμην τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ (αὐτῆς), εὐλόγησον, ἅμα τῷ αὐτοῦ (αὐτῆς) ἀναδόχῳ· καὶ δὸς αὐτοῖς πάντα μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ σου καὶ τὰ εὐάρεστά σοι πράττειν.

Porque eres un Dios bueno y amante de la humanidad y Te glorificamos, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

For a merciful and loving God are You, and to You do we send up all Glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν. )

Paz a todos.

Peace be with all.

Εἰρήνη πᾶσι.

( Y a tu espíritu. )

( And with your spirit. )

( Καὶ τῷ πνεύματί σου. )

Inclinemos la cabeza ante el Señor.

Let us bow our heads to the Lord.

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

( A ti, Señor. )

( To You, O Lord. )

( Σοί, Κύριε. )

Roguemos al Señor.

Let us pray to the Lord.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

( Señor, ten piedad. )

( Lord, have mercy. )

( Κύριε, ἐλέησον. )

SACERDOTE

PRIEST

ΙΕΡΕΥΣ

Señor nuestro Dios, que por el contenido de esta fuente bautismal has santificado en tu bondad a los que creen en Ti, que tu bendición se extienda sobre la cabeza de este niño; como bendijiste al Rey David por medio del Profeta Samuel, bendice también la cabeza de tu servidor (nombre), por mi mano pecadora, y visítalo con Tu Espíritu Santo, a fin de que, avanzando en edad y alcanzando alta vejez, te tribute gloria y vea los bienes de Jerusalén todos los días de su vida.

O Lord our God, Who through the fulfillment of the baptismal Font have, by Your Goodness, sanctified them that believe in You: (+) do You bless this child here present, and may Your blessings come down upon his (her) head; as You did bless the head of Your servant David the King through the Prophet Samuel, (+) so also bless the head of this servant (Name), through the hand of me, the unworthy Priest, visiting him (her) with Your Holy Spirit, that as he (she) goes forward to the prime of his (her) years, and the gray hairs of old age, he (she) may send up Glory to You, beholding the good things of Jerusalem all the days of his (her) life.

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐκ τοῦ πληρώματος τῆς κολυμβήθρας διὰ τῆς σῆς ἀγαθότητος ἁγιάσας τοὺς εἰς σὲ πιστεύοντας, εὐλόγησον τὸ παρὸν νήπιον, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἡ εὐλογία σου καταβήτω. Καὶ ὡς εὐλόγησας διὰ τοῦ προφήτου Σαμουήλ, Δαυῒδ τὸν βασιλέα, εὐλόγησον καὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ δούλου (τῆς δούλης) σου (τοῦδε ἢ τῆσδε), διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἐπιφοιτῶν αὐτῷ (αὐτῇ) τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ, ὅπως προκόπτων (προκόπτουσα) ἐν ἡλικίᾳ καὶ πολιᾷ γήρως, δόξαν σοι ἀναπέμψῃ, καὶ ἴδῃ τὰ ἀγαθὰ Ἱερουσαλὴμ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ (αὐτῆς).

Pues a ti se debe toda gloria, honor y adoración: al Padre y al Hijo y al Espíritu santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

For to You are due all glory, honor and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages.

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

( Amén. )

( Amen. )

( Ἀμήν.